Monitoring wizyjny

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  dnia  27  kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L Nr 119.4.5.2016 ) art. 6 lit. c, lit. e.
 2. Ustawa z dnia 10 maja  2018    o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1000).
 3. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku  o  ochronie  osób  i  mienia  (Dz.    z  2017  r., poz. 2213
  z późn. zm.).
 4. Kodeks pracy 22 2.

Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszej instrukcji określenia oznaczają :
  1. Spółka ? Wigropol Spółka z o.o.,
  2. Procedura ? procedura dotycząca monitoringu wizyjnego w Wigropol Spółka z o.o.,
  3. Administrator Danych Osobowych (ADO) ? Wigropol Spółka z o.o.,
  4. Specjalista ds. Ochrony Danych - osoba powołana przez ADO odpowiedzialna za organizację ochrony danych osobowych,
  5. Administrator Systemów Informatycznych (ASI) - osoba wyznaczona przez ADO, zarządzająca systemami informatycznymi, odpowiedzialna za stosowanie środków technicznych dla ochrony danych osobowych,
 2. Celem monitoringu jest:
  1. zapewnienie bezpieczeństwa  pracowników przebywających w strefach monitorowanych,
  2. ochrona mienia Spółki,
  3. rejestracja zdarzeń w zakresie kradzieży oraz dewastacji mienia.
 3. W celu zapewnienia ochrony mienia, wprowadzono szczególny nadzór nad wybranymi obszarami Spółki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek - nie naruszy to  godności  oraz  innych dóbr osobistych
 5. W monitoringu, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych zastosowano środki zabezpieczające przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiające ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom
 6. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym w zależności od zapełnienia dysku - nie dłużej niż do 30 dni.
 7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Po upływie okresów, o których mowa w pkt 6 lub 7, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają usunięciu o ile przepisy odrębne nie stanowią
 9. Wprowadzony monitoring oznaczono w sposób widoczny i czytelny:
  1. w budynku, na drzwiach wejściowych do strefy monitorowanej:
   • piktogram,
   • klauzula informacyjna,
  2. na terenie Spółki:
   • tablice informacyjne z piktogramami.
 10. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia.
 11. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Obszar stosowania monitoringu

 1. Spółka posiada monitoring wizyjny obiektu:
  1. zewnętrzny:
   • właścicielem, którego jest administrator obiektu firma TF Silesia,
  2. wewnętrzny:
   • hala produkcyjno-remontowa,
   • stanowiska napraw silników wysokoprężnych i zespołów maszyn.
 2. Dostęp do bezpośredniej obserwacji mają:
  1. główny inżynier ds. produkcji i serwisu maszyn oraz jego zastępca,
  2. wiceprezes zarządu.
 3. Dostęp do nagrań mają:
  1. wymienieni w punkcie 2,
  2. ASI. 

Zakres danych objętych systemem monitoringu wizyjnego

 1. System monitoringu nagrywa w czasie
 2. Zakres przetwarzanych informacji utrwalonym na urządzeniu monitorującym:
  • wizerunek,
  • sposób zachowania osób, które zostały zarejestrowane za pośrednictwem monitoringu,
  • nr rejestracyjny pojazdu,
  • czas i miejsce
 3. System monitoringu funkcjonuje całodobowo. 

Udostępnianie monitoringu

 1. Każda osoba, która została  objęta  monitoringiem  i  chciałaby  uzyskać  dostęp do nagrań,
  w szczególności w przypadku zaistnienia incydentów związanych z utratą lub uszkodzeniem mienia oraz zagrożeniem bezpieczeństwa powinna  zgłosić zdarzenie do organu Dostęp do monitoringu  następuje  na  wniosek  właściwego  organu  uprawnionego na podstawie zgłoszenia poszkodowanego (Policja, Prokuratura, Sądy), w zakresie realizowania przez niego ustawowych zadań.
 2. Nagrania mogą być udostępniane policji, na pisemny wniosek, w celu wyjaśnienia prowadzonej
 3. Wniosek powinien być skierowany do Administratora Danych Osobowych, złożony w siedzibie Spółki, bądź przekazany za pośrednictwem operatora
 4. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału - protokół przekazania.
 5. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez
 6. Nie odtwarza się nagrań w obecności osób nieupoważnionych.
 7. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoba przeglądająca archiwalne zapisy posiadają upoważnienia  do   przetwarzania   danych   osobowych   i   zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring, mają świadomość o odpowiedzialności za ochronę danych osobowych i zachowaniu
 8. Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego oraz dostęp do danych z monitoringu posiada wskazany pracownik działu informatyki.
 9. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostęp do monitoringu jest zabezpieczony hasłem bezpieczeństwa (odpowiednia liczba znaków). Rejestrator monitoringu Spółki znajduje się w pomieszczeniu
 10. Dane zapisane za pośrednictwem kamer z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji 

Obowiązek informacyjny

 1. Zgodnie z Kodeksem pracy 22 2 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L Nr 119.4.5.2016 ) obowiązek informacyjny względem osób wchodzących na  teren  Spółki, których wizerunek został utrwalony za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest spełniony za pomocą: tablic informacyjnych o zainstalowanym monitoringu, umieszczonych w budynku i na zewnątrz. Klauzule informacyjne umieszczone są: na drzwiach wejściowych do hali produkcyjno-remontowej.
 2. Obowiązek informacyjny względem pracowników i osób nowo przyjmowanych do pracy
  w Wigropol Spółka z o.o., których dotyczy monitoring wizyjny, jest spełniony poprzez zapoznanie  
  i   podpisanie   ?klauzuli   informacyjnej   dla   pracowników   w   związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego przez Wigropol Spółka z o.o. w Polkowicach? i włożeniu tego dokumentu do akt osobowych każdego
 
 

Znamy się na ciężkim sprzęcie